MEVZUAT HABERİ

Kamu İhale Tebliği (No: 2024/1) – Mevzuat

Kamu İhale Bildirimi (No: 2024/1)

24 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32439

Kamu İhale Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Bildirinin maksadı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik pahaların ve nakdî limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%44,22) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Bildirim, 4734 sayılı Kanunun 67 nci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Bu Bildiri ile 1/2/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 66.224.498,-TL (AltmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekizTürk Lirası) 95.508.971,-TL (DoksanbeşmilyonbeşyüzsekizbindokuzyüzyetmişbirTürk Lirası),

b) 8 inci hususunun birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası) 11.417.574,-TL (Onbirmilyondörtyüzonyedibinbeşyüzyetmişdört Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası) 19.029.344,-TL (Ondokuzmilyonyirmidokuzbinüçyüzkırkdört Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası) 418.648.353,-TL (Dörtyüzonsekizmilyonaltıyüzkırksekizbinüçyüzelliüç Türk Lirası),

c) 13 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası) 1.245.628,-TL (Birmilyonikiyüzkırkbeşbinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası), 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası) 2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası) 1.245.628,-TL (Birmilyonikiyüzkırkbeşbinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası), 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası) 2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası), 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası) 20.762.692,-TL (Yirmimilyonyediyüzaltmışikibinaltıyüzdoksaniki Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası) 2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası), 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası) 20.762.692,-TL (Yirmimilyonyediyüzaltmışikibinaltıyüzdoksaniki Türk Lirası),

ç) 21 inci unsurunun birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırküç Türk Lirası) 2.076.108,-TL (İkimilyonyetmişaltıbinyüzsekiz Türk Lirası),

d) 22 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 431.810,-TL (DörtyüzotuzbirbinsekizyüzonTürk Lirası) 622.756,-TL (Altıyüzyirmiikibinyediyüzellialtı Türk Lirası), 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası) 207.453,-TL (İkiyüzyedibindörtyüzelliüç Türk Lirası),

e) 53 üncü unsurunun birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) 4.152.385,-TL (Dörtmilyonyüzelliikibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) 6.573.254,-TL (Altımilyonbeşyüzyetmişüçbinikiyüzellidört Türk Lirası), 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüzyirmiiki Türk Lirası) 39.403,-TL (Otuzdokuzbindörtyüzüç Türk Lirası), 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası) 26.293.115,-TL (Yirmialtımilyonikiyüzdoksanüçbinyüzonbeş Türk Lirası), 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası) 78.855,-TL (Yetmişsekizbinsekizyüzellibeş Türk Lirası), 136.734.452,-TL (Yüzotuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası) 197.198.426,-TL (Yüzdoksanyedimilyonyüzdoksansekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası) 118.286,-TL (Yüzonsekizbinikiyüzseksenaltı Türk Lirası), 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası) 157.733,-TL (Yüzelliyedibinyediyüzotuzüç Türk Lirası),

f) 62 ncimaddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 1.597.917,-TL (BirmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyediTürk Lirası) 2.304.515,-TL (İkimilyonüçyüzdörtbinbeşyüzonbeş Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşik pahalar ve nakdî limitlere ait olarak, bir evvelki periyot ile mukayeseli pahalar, ayrıyeten tablo halinde Ek’te yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4- (1) Yönetimlerin tabi oldukları eşik pahalar ve nakdî limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî İdaresi ve Denetim Kanununun yürürlüğe girmesinden evvelki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Bildiri 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Bildirim kararlarını Kamu İhale Kurumu Lideri yürütür.

Eki için tıklayınız

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status