KAMU PERSONELİ ALIMI

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alımı Yapılacaktır.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

10 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 26 Aralık – 9 Ocak) 2024

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı ünitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar ile ek ve değişikliklerine nazaran; lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P94) puanı temel alınmak suretiyle 10 (on) adet kontratlı işçi alımı
yapılacaktır.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pesonel Alım Açıklamaları

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına aşvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen genel koşullar aranır.

Türk vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40. unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

Bu Kanunun 41. hususundaki tahsil koşullarını taşımak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet
sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl sıhhati ile ilgili engeli
bulunmadığını sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi unvanı dışındaki tüm unvanlar için geçerlidir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için:

Sağlık Şurası Raporu istenmektedir. (Sağlık raporları atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.)

İlanda istenilen genel ve özel kaideleri taşıyor olmak ve belgelendirmek.

Misyon tarifi içerisinde bulunan işleri yerine getirmeye mani bir sıhhat durumu bulunmamak.

Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar uyarınca Kontratlı Çalışanın öteki bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke yahut ilçe yerleşkelerinde görevlendirileceklerdir.)

Yönetim gereksinime bağlı olarak vazife yaptığı vilayet içinde eğitim öğretimin verildiği yahut öteki hizmetlerin sunulduğu farklı ünitelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına
sahiptir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’ de
yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması
sonucunun olumlu olması.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde görevlendirilecektir.

Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Kanun’un 4/B hususuna eklenen “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” şartını
sağlıyor olmak.

Çeşitli KHK’ler ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

İşe alınacak adaylarla Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller çerçevesinde Hizmet Kontratı yapılacaktır.

Sözleşmeli Pesonel Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6 ncı hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi Kurumca tek taraflı olarak
feshedilir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların “Ek unsur 7” hususu yeterince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği,
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu ehemmiyetle duyurulur.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş ilanda yer almayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru Tarihleri, Biçimi ve Adresi https://www.nevsehir.edu.tr/

• Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş başvuru müddeti İlanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür.

• Sonuçlar ilan müracaat mühletinin bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay sonra açıklanacaktır.

• Adayların Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kamu pesoneli alımı ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren müracaat müddetlerine riayet ederek müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

• Müracaatlar, ilanda belirtilen dokümanların eksiksiz ve hakikat bir biçimde doldurulmasıyla birlikte, e-Devlet üzerinden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -Kamu
İşe Alım hizmeti ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

• Elden yahut posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 numaralı sınırdan arayarak yardım alabileceklerdir.

• Adaylar ilan devri içerisinde yalnızca bir konuma başvurabilecektir. Birden fazla konuma başvurusu tespit edilen adayların tüm müracaatları geçersiz
sayılacaktır.

• Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden
adaylardan müracaat basamağında bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

• Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri evraklar Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

• Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat aktüel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evraklarını pdf
veya jpeg formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

• Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, denklik gösterir
belgelerini Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri
gerekmektedir.

• Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.

• Müracaat sürecinin müddeti içinde yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat basamağında sisteme
yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki
yanlışlıklar ile eksik dokümanlardan adaylar sorumludur.

• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.

• Unvan bazlı istenilen öteki evraklar (pdf yahut jpeg) formatında Meslek Kapısı müracaat ekranında “Diğer Belgeleriniz” kısmına yüklenecektir.

• Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her evresinde değişiklik yapabilir, ilanı iptal edebilir ve takviminde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. İlana ait duyurular Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi web sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Ayrıyeten adaylar, yerleştirme bilgilerini Kaiyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından ilgililere öbür bir formda bildiri yapılmayacaktır.

Adayların müracaat sürecini Hacı Bektaş Veli Üniversitesi web sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş Başvurusunda İstenilen Başka Belgeler

1. KGG 01 (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı, Müracaat müddeti içinde alınmış uzunluk uzunluğu ve vücut kitle endeksini
gösterir evrak e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir.

2. DP 01 (Destek Personeli): MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi evrakı, MEB onaylı hijyen eğitimi evrakı e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz”
aşaması altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir.

3. DP 02 (Destek Personeli): MEB onaylı hijyen eğitimi dokümanı e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir.

4. PRG 01 (Programcı): Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ait evrak yahut Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine
ilişkin onaylı sertifika, Yabancı Lisan Dokümanı (İlgili alandan yabancı lisan evrakı yükleyemeyen adaylar) doküman e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir.

5. MÜH 01 (Mühendis): SGK hizmet dökümü ya da resmi yahut özel kuruluşlardan alınmış iş tecrübe dokümanı e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir. (Çalışılan Kurumdan alınan tecrübe dokümanı, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı ünvan
belirtilmelidir. E-Devletten alınan dokümanın, Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçildikten sonra sol üstte yer alan barkodlu doküman oluştur sekmesinden ilerleyerek
alınması gerekmektedir.) SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması kaidedir.)

6. MÜH 02 (Mühendis): SGK hizmet dökümü ya da resmi yahut özel kuruluşlardan alınmış iş tecrübe dokümanı e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan ilgili kısma yüklenecektir. (Çalışılan Kurumdan alınan tecrübe evrakı, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı ünvan
belirtilmelidir. E-Devletten alınan dokümanın, Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçildikten sonra sol üstte yer alan barkodlu doküman oluştur sekmesinden ilerleyerek
alınması gerekmektedir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması koşuldur.

NOT 1: Meslek Kapısı müracaat ekranında “Diğer Belgeleriniz” kısmına yüklenen evrakların asıllarını, atanmaya hak kazanması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir.
Karekodlu evrak yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan
belgeler geçersiz sayılacaktır.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçları

• Müracaat sonunda sözlü imtihan yapılmaksızın (Programcı unvanı hariç) 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe
başlamaları için gerekli evraklar ve evrakların teslim edileceği yer ve vakit bilgisi https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu konumlara ilişkin
sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir.

• Değerlendirmeler, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Asılların Ek 2’nci hususu uyarınca oluşturulan kurul tarafından KPSS puan sıralamasına göre
yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi evvel olan aday, bunların da tıpkı olması durumunda doğum tarihi evvel olan aday tercih
edilecektir.

• Her bir unvan için ilan edilen boş durum sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. (Örneğin 2 adet BP 01 kodlu Ofis Çalışanı unvanı için 2 asıl ve 4 yedek
aday belirlenecektir.) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların mühleti içinde müracaat yapmaması, feragat etmesi yahut adayın koşulları taşımadığının tespit edilmesi
halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme sürecine devam edilecektir.

• Mukavele yapmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde istenilen dokümanlarla daha sonra ilan edilecek ilgili birimlere
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu mühlet içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen yahut müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya
hak kazanan adaylardan vaktinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

• Müracaat sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz ve yapılmış olsa dahi feshedilir.

• Programcı unvanı için KPSS puanı tek başına atanmak için kâfi değildir. Kelamlı imtihan yapılacaktır. İmtihan tarihi ve hali Üniversitemiz tarafından ayrıyeten web
sayfamızda (https://www.nevsehir.edu.tr) ilan edilecektir.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı 2000 Meskenler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir
Telefon : (0384) 228 10 53

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status