KAMU PERSONELİ ALIMISAĞLIK PERSONELİ

Giresun Üniversitesi Kontratlı İşçi Alacak – Sıhhat İşçi Alım İlanları

Giresun Üniversitesi tarafından 16 Şubat tarihli Resmi Gazete’nin son sayısında Kontratlı işçi alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu tabirlere yer verildi;

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel ve Sağlık Personeli Alımı

“Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda kontratlı işçi alınacaktır. Ayrıyeten kelamlı imtihan yapılmayacaktır.

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 4/B İLAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

5. Misyonunu devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmamak.

6. KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

7. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Hususunun (B) fıkrasının “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde mukavelenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun nitelikleri taşımak.

10. İlanda aranılan yaş ve cinsiyet koşulunu taşıyor olmak.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 4/B İLAN İŞ BAŞVURUSU, FORMU VE SÜRESİ

1. Müracaatlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Giresun Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/02/2024 -01/03/2024 tarihleri ortasında alınacaktır.

2. Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla konuma müracaat eden adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat basamağında bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri dokümanlar Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat şimdiki bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

7. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.

8. Müracaat sürecinin mühleti içinde yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen evraklardaki yanlışlıklar ile eksik dokümanlardan adaylar sorumludur.

9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURU MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından müddeti içinde yapılan müracaatlar, evrakların eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen kuralları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen müracaat kurallarını taşıyan adayların müracaatları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, YAZILI VE/VEYA KELAMLI İMTİHAN YAPILMAKSIZIN 2022 KPSS (B) kümesinin ilgili puan tipinde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama temel alınmak suretiyle ilan edilen unvanların durum adedi kadar asıl ve 10 (ON) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli dokümanlar, bu dokümanların teslim edileceği yer ve vakit, Giresun Üniversitesi resmi internet sayfasında www.giresun.edu.tr son müracaat tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları bildirim mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan müddeti içerisinde istenilen evrakları tamamlayarak başvurmayan, feragat eden yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıyeten, adaylar sonuçlara ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. Mukavele imzalama ve misyona başlama için duyurular Giresun Üniversitesi resmi internet sayfasında www.giresun.edu.tr yayımlanacak olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Konum için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak argüman edemeyecektir.

7. Müracaat ve kontrat imzalama süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut koşulları taşımadığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz, kontrat yapılmış olsa dahi feshedilir.

8. Süreç sonunda ilan edilen konumlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet kontratı yapılacak olup kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe ters evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

9. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

10. İlgili tüm konumlarda adayların atanmasına müteakip, Üniversitemizin ilgili ünitelerinde görevlendirilecektir. Gereksinim halinde işçi planlamaları dâhilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 hususu uyarınca farklı ünitelerde de görevlendirilebileceklerdir.

11. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 6’ncı unsuru gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

12. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen kaidelere ait tüm dokümanların asıl yahut yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

13. Adaylar müracaat sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak, Giresun Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen bağlantı kanallarından bilgi alabileceklerdir. İletişim Kanalları (Tel: 04543101068) (e-Posta: personeldb@giresun edu tr) Telefon sınırlarının ağır olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa müddette geri bildirim yapılacaktır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DİĞER KONULAR:

1. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar uyarınca kontratlı çalışanın öteki bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her basamağında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi süreçlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.”

Kamupersonel.com

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status