MEMUR ALIMI

Galatasaray Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak işte detaylar?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 12 (on iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için)

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

1 000001 1 000002 1 000003 1 000004

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,

c) Nüfus cüzdanı /T.C kimlik kartı fotokopisi,

ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla istenilen belgeler ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.), f) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Sertifikalar ve kurs belgeleri e-Devletten sorgulanacak olup ilan tarihinden sonra alınan ve e-Devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlarda sadece birine başvuru yapılabilir.

YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR

a) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

b) Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.

c) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.

ç) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status