KAMU İŞÇİ ALIMI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ YAHUT TERÖRLE UĞRAŞTA MALUL SAYILMAYACAK FORMDA YARALANAN PERSONEL ALIM İLANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d unsuru ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Uğraşta Malul Sayılmayacak Halde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları kapsamında İŞKUR aracılığı ile daima emekçi takımında çalıştırılmak üzere Noter Kurası ve Kelamlı İmtihan ile 3 (Üç) Eski Hükümlü yahut Terörle Gayrette Malul Sayılmayacak Formda Yaralanan Daima Emekçi alınacaktır. Aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.

. Daima emekçi takımlarına ait ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Kurallara durumu uyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde müracaatlarını Eskişehir İş Kurumu Vilayet Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

. Adaylardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunanlar ile kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin süreçleri, ilan/kura/sınav/göreve başlama sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir.

. Taleplere müracaat yapan ve sonuncu listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu ve ilan koşullarını taşıyıp taşımadıklarını kelamlı imtihandan evvel talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar kesin listeden çıkarılarak sıralamada yer alan öbür bireyler listelere dahil edilecektir.

. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Formda Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 11. hususu yeterince, istihdam edilecek takım sayısının dört katına kadar aday asil ve 3 katı oranında yedek olmak üzere ve öncelik hakkına sahip olanların dört katına kadar asil ve 3 katı oranında yedek olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen müracaatlar ortasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18-35 yaş ortasında (son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını tamamlamamış) olmak,

3.İlköğretim yahut Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son müracaat tarihi itibariyle) olmak,

4.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususundaki koşulları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler. Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak),

5.Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

6.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

7.Görevini devamlı yapmaya mahzur olabilecek hastalığı yahut bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

8.Vardiyalı yahut dönüşümlü çalışmaya mahzur durumu olmamak,

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak ),

10.Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11.İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak,

şartları aranır.

TEMİZLİK VAZİFELİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE GAYRETTE MALUL SAYILMAYACAK FORMDA YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, cinsel taarruz yahut çocuğun cinsel istismarı hatalarından mahkum olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden karar giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, kontrollü özgürlükten yararlananlardan eski hükümlü dokümanı ile durumlarını belgelendirenleri söz eder.

. Terörle çabada malul sayılmayacak formda yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Uğraş Kanununun 21 inci unsurunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi sonucu malul sayılmayacak halde yaralananlardan sıhhat raporu ve terörle çabada yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri söz eder.

. Üniversitemiz ünitelerinde; paklık hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, park bahçe bakımı, çevre paklığı ve gibisi işleri yapacaktır.

KURA SÜRECİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1.Kura yöntemi ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

2.Kura sürecinin 12.02.2024 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten duyurulacaktır.

3.Kura sonucunda ismi asil listede olup, müddeti içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak teslim eden yahut kelamlı mülakata katılmayan adayların yerine kurada yedek olarak belirlenen adaylar sırayla kelamlı mülakata çağrılacaktır.

KURA SÜRECİ SONUCUNDA İSMİ ASİL LİSTEDE OLAN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1.İstenen dokümanlar, doküman teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

2.Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar, eksik doküman getirenler ve evrak denetimi sonucunda ilan koşullarını taşımadığı anlaşılan adaylar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan öteki şahıslar dahil edilecektir.

3.Kura sonucunda istenen evrakları denetim edilen adaylardan, ilan kaidelerini taşıyanlar kelamlı imtihana alınacaktır.

SÖZLÜ İMTİHAN, İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

1.Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci unsuru mucibince kelamlı imtihana tabi tutulacaklardır.

2.Sözlü imtihanın gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

3.Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ İMTİHAN, KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, SONUNCU SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;

1.Sözlü imtihan, adayların başvurdukları hizmet alanına ait mesleksel bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacaktır.

2.Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı halde belirtilen müddette istenilen evrakları teslim etmeyen yahut eksik teslim eden aday imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan aday, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3.Sözlü imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Fakat, muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının tıpkı olması halinde diplomaları temel alınmak suretiyle daha üst tahsili bitirmiş olana, tahsil seviyelerinin de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

4.İlan edilen takımlara iş müracaatında bulunan adayların, imtihan yeri, imtihan tarihi, imtihan sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile öteki her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SÖZLÜ İMTİHANI SONUCUNDA ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1.İstenen dokümanlar, doküman teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

2.Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik doküman getirenler listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan öbür şahıslar dahil edilecektir.

ATAMA İŞLEMLERİ

1.Sınav kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle takım sayısı kadar asil ve asil sayının iki katı sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin birinci sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

2.Deneme müddeti iki ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akdi, bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

3.Sözlü imtihan sonucunda başarılı olan adayların arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmayan adayların yerlerine sıralamada yer alan öbür bireyler dahil edilecektir.

Çalışma Adresi : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri : Eskişehir Merkez ve İlçeleri

Eskişehir Eskişehir

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status