MEMUR ALIMI

Ardahan Vilayet Özel Yönetimi Memur Alımı

Ardahan Vilayet Özel Yönetimi Memur Alımı Yapılacaktır.

Memur Alımı Memur Alımı

ARDAHAN VİLAYET ÖZEL İDARESİ

2 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 29 Ocak – 2 Şubat) 2024

Ardahan Vilayet Özel Yönetimi Memur Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Ardahan Vilayet Özel Yönetimi bünyesinde 5302 sayılı Vilayet Özel Yönetimi Kanununun 36. Maddesi
gereğince; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu hususu ile Mahalli Yönetimlere Birinci Defa
Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla,
belirtilen boş takımlara tam vakitli sözleşmeli personel alınacaktır.

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Ardahan Vilayet Özel Yönetiminde boş bulunan
mühendis takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıdadır.

Ardahan İl Özel İdaresi Memur Alımı

1.MEMUR ALIMI MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen mühendis takımına atanmak için
başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı hususu ile 48 inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

• Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen
bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.

• İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat koşullarını taşımak,

2. MÜRACAAT ÖZEL KAİDELERİ:

• İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

• Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar ekte ve http://www.ardahanozelidare.gov.tr internet
adresinde yer alan MÜRACAAT FORMUNU imzalayarak aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir.

● Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ nın Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

● Diploma yahut Mezuniyet evrakı yahut e-Devlet Kapısı üzerinden alınan doğrulama
kodlu- barkodlu Mezun Dokümanı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik
edilebilir),

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik edilebilir),

● KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman,

● Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmadığına dair beyan,

● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Yönetimimize ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik edilecektir.)

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

• Adaylar, müracaat esnasında istenilen evraklar ile birlikte 29.01.2024-02.02.2024 tarihleri
arasında (mesai saatleri 08:00-17:00 içinde) şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile (Ardahan
İl Özel Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) müracaatlarını yapabileceklerdir.

• İstenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Ardahan Vilayet Özel Yönetimine ait
bilgi@ardahanozelidare.gov.tr mail adresine elektronik ortamda müracaat yapılabilecektir.

• Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate
alınmayacaktır.

5. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

İdaremiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini kontrol
etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan başka adaylar da sınava
çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 07.02.2024 tarihinde kurumumuzun
genel ağ sayfasında http://www.ardahanozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınav
giriş dokümanlarına bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde eden ya da edemeyen adaylara ayrıyeten rastgele bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

6. İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Sözleşmeli işçi takımı için yapılacak kelamlı imtihan 12.02.2024 tarihinde saat 09:30’da
Kaptanpaşa Mahallesi, Hamam Sokak 2/B Merkez/ARDAHAN adresinde bulunan Ardahan İl
Özel Yönetimi Hizmet Binasında yapılacaktır.

Sözlü imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.
Personel alım sürecinin öteki evreleri yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü imtihan;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli yönetimlerle ilgili Temel Mevzuat hususları ile takım unvanına ait mesleksel ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. İMTİHAN DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 15’er puan,
kadro unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen
puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir.
Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Yönetimimiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Yönetimimizin internet adresinde ilan
edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri İdaremizin
internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Heyeti; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını
düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Yönetimimizin internet adresinde
(http://www.ardahanozelidare.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgilisine yazılı olarak bilgi
verilir.
İlan Olunur.

Ardahan Vilayet Özel Yönetimi Memur Alımı

İstanbul Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

 

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status