SAĞLIK PERSONELİ

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Başvuru;

Akdeniz Üniversitesi tarafından 04 Ocak 2024 Tarihli ve 32419 Sayılı Resmî Gazete’de Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” da yer alan Ek 2 nci hususunun (b) fıkrası yeterince yazılı ve/veya sözleşmeli imtihan yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara toplam 263 (ikiyüzaltmışüç) adet Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yapılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Genel Şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına pürüz olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2022
KPSS (B) kümesi (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P94) puanı esas
alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Çeşidi ve Taban Puan Kuralları ilan metninde mevcuttur.
6) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan Emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvurulan durumda belirtilen koşullar ortasında “Sertifika” yahut “Belge” talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken evraklarda belirtilen sertifikaların yahut evrakların geçerlilik müddetlerinin şimdi dolmamış olması, sunulan evraklarda rastgele bir eksik yahut aldatıcı bilginin bulunmaması ve bu dokümanların ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden evvel edinilmiş olmaları gerekmektedir.
8) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B hususuna nazaran kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinden Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı mucibince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.
11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı için başvuru ne zaman ve yeri için aşağıdan takip ediniz.

Güncel Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Başvuru Yeri ve Zamanı;

1- Müracaatlar Online olarak yapılacaktır.
2- İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde üstte belirtilen durumlara http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden Online müracaatta bulunabilecek olup, adayların müracaatta bulunacağı konum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.
3- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapmaları halinde adayların bütün müracaatları geçersiz sayılacaktır.
4- İmtihan Sonuç Dokümanı, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu doküman özgün formatında yüklenmelidir, bu evrakta KPSS puan çeşidi, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih edilen durum için belirlenen KPSS puan tipi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- e-Devlet üzerinden barkodlu Nüfus Kayıt Örneği üretilmeli ve orjinal formatında yüklenmeli yahut Kimlik fotokopisi artlı – önlü olacak biçimde sisteme yüklenmelidir.
6- Mezuniyet evrakı e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu evrak yepyeni formatında yüklenmelidir. Mezun olunan kısım / programın başvurulan duruma uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Adaylar müracaat esnasında oluşturdukları kullanıcı ismi ve şifresi ile üye girişi yaparak müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
8- Başvurusu “Başvuru onay süreciniz tamamlanmıştır” ibaresi görülmesine karşın eksik evrak (Deneyim Evrakı – Sertifika Belgesi) yahut yanlışlı doküman yüklenilmesi halinde adayın müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9- İlanda yer alan kuralları taşımayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Online müracaatlar dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Online Müracaat süreçleri sırasında gerçeğe alışılmamış doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır. Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı müracaatları aşağıdadır.

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Müracaat sonunda yazılı ve/veya sözlü imtihan yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P94) puanı sıralaması temel alınarak kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli evraklar Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına nazaran yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle evvel mezun olmuş olan, bununda tıpkı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kaideleri taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her takım sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı kuralları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe alışılmamış doküman ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü imtihan yapılmaksızın KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın vazifeye başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sıhhat Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğüne ilişkin konumlar için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü İşçi İşleri Ünitesine, Diş Hekimliği Fakültesine ilişkin konumlar için Diş Hekimliği Fakültesi İşçi İşleri Ünitesine, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sıhhat, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Süreç Daire Başkanlığına ilişkin konumlar için İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Şube Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir.
7) Atanmaya hak kazanan adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde ilgili ünitelere şahsen başvurması gerekmektedir.
8) Asıl yahut yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama süreçlerine temel olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü unsuru gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
9) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.” Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı için başvurunuzu hemen yapın.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status