MEMUR ALIMI

2380 Muvazzaf Sözleşmeli Erkek ve Kadın Astsubay Alımı

2380 Muvazzaf Kontratlı Erkek ve Bayan Astsubay Alımı Yapılacaktır.

2380 Muvazzaf Sözleşmeli Erkek Ve Kadın Astsubay Alımı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR

BAŞVURULAR ( 29 Aralık – 14 Ocak) 2024

2380 Muvazzaf/Sözleşmeli Erkek ve Bayan Astsubay Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU, İMTİHAN VE İMTİHAN SONRASINA İLİŞKİN SÜREÇLER BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

BU KILAVUZDA BELİRTİLEN KONULAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE FARKLILIK DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK KARARI TEMEL ALINACAKTIR.

ASTSUBAY ALIMI TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris İNTERNET ADRESİ JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ İŞÇİ TEMİN SİSTEMİNDEN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR

2380 Muvazzaf Sözleşmeli Erkek Ve Kadın Astsubay Alımı

1. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK KISIMLARI, STATÜ VE ŞARTLARI:

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve bayan astsubay temini yapılacaktır.

NOT-1: “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BİYOLOJİ, KİMYA, FİZİK, GENETİK KISIMLARINDAN MEZUN OLAN ADAYLARDAN SEÇME İMTİHANLARINDA BAŞARILI OLANLAR KRİMİNAL ÜNİTELERİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEKTİR.”

NOT-2: Öteki tüm adaylar üzere şehit yahut görev malulü eş ve çocukları da tercih yaparken, tercihlerinden birinin jandarma branşında olması şehit yahut görev malulü kontenjanından faydalanılması açısından ehemmiyet arz etmektedir.

NOT-3: Şehit yahut görev malulü eş ve çocuklarına ayrılacak kontenjan içinde bayan ve erkek adaylardan doldurulamayan kontenjanlar öncelikle kendi ortalarında muvazene edilecek, kendi ortalarında yapılan muvazene sonucu doldurulamayan kontenjanlar ise ilgili yılın olağan aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-4: Lisans yahut ön lisans kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjan bir öbür eğitim düzeyine (Lisans ya da ön lisans) aktarılacaktır.

NOT-5: Kadın branş/alt branş kontenjanlarının doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan tıpkı branş/alt branş erkek kontenjanına aktarılacak, erkek kontenjanına aktarılmasına karşın doldurulamayan kontenjanlar jandarma branşının bayan kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-6: Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjanlar eğitim düzeyi ve cinsiyetine nazaran jandarma branşına aktarılacaktır.

NOT-7: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen kısımlara denk kısımlardan mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik evrakını sisteme yükleyerek müracaat yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik evraklarını sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-8: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet dokümanını ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin süreksiz mezuniyet dokümanları kabul edilecektir.

NOT-9: Sınav tarihleri ve öteki kademelerle (Sınav sonuçlarının duyurulması, sıhhat raporlarının alınması vb.)

ilgili konular ayrıyeten duyurulacaktır.

NOT-10: Seçme imtihanlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, İşçi Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıyeten duyurulacaktır.

1. YASAL DESTEK :

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Misyon ve Yetkileri Kanunu.

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği.

ç. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Temini yapılacak 1’inci unsurdaki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen lisans ve ön lisans kısımlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik evrakını almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans mezunları yahut geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan çeşidinden en az 60 puan almış olmak,

Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK çalışanı şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Çaba Kanununun 21’inci unsurunun birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

01 Ocak 2023 tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran;

27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

Lisansüstü tahsilini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü tahsiline devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması 32 yaş kriteri yalnızca lisansüstü tahsilini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı unsurunda belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir mahzuru bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak,

ğ. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir adlî yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

5237 sayılı Kanunun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak yahut bu okulların yeterlilik imtihanından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut kontratlı erbaş/er olarak misyonlu iken ayrılmamış yahut çıkarılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin kanunî yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile

NOT: 1. Adayların üstte belirtilen koşullardan rastgele birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, imtihan sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, tahsile başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

2. Adayların müracaat esnasında sisteme yükledikleri dokümanların okunaklı ve okunur durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

2024 YILI SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF JANDARMA ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU-SONUÇ VE DUYURULARIN AÇIKLANMASI

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

3. ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU FORMÜLÜ VE MÜRACAATLARIN YAPILMASI:

Astsubay alımı başvuruları yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Astsubay alımı adaylarının “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

Astsubay alımı başvuruları; 29 Aralık 2023 günü başlayıp, 14 Ocak 2024 günü saat 23:59’da sona

ç. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından müracaat yapılabilmesi için “Profil Bilgileri”

bölümünden;

Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),

Adres, irtibat bilgilerinin girilmesi;

İkamet Adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin sağlıklı bir formda yapılabilmesi gayesiyle adres bilgilerinin gerçek girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zarurî olup girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlana kadar etkin olması ),

Çalışma bilgisi kısmına;

Aday bu vakte kadar rastgele bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,

Daha evvel çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri unvanını ve açık adresini,

Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri unvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … , .. no., ilçe/il)

Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci dokümanı yahut transkript dokümanını, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik dokümanı olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik dokümanını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir. Evraka dayalı denklik/eşdeğerlilik evrakı yükleyecek olan adaylar; 1’inci unsurdaki hangi kısma denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o kısmı seçerek yükleme yapacaklardır.]

KPSS bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi [Lisans için 2022-2023 yılı KPSS(P3) puanı, ön lisans için ise 2022 yılı KPSS (P93)puanı]

Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Şehit yahut görev malulü eş ve çocuklarının ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi, [Şehitlik yahut görev malullüğü evrakının aslı, onaylı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen doküman (Bu adaylar imtihan esnasında evrakın aslını yanında )] işlemlerinin yapılması mecburidir.

Ayrıca adaylar, müracaat kaidelerinde yer almayan ve mecburî olmayan aşağıdaki bilgi ve dokümanlarının girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden

“Yabancı Lisan Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den al” yahut “belgeye dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı lisan imtihanı notları yüklenebilecektir. (Belgeye dayalı yabancı lisan imtihanı yüklenmesi durumunda, imtihan sonuç dokümanı taranmış olarak yahut fotoğraf olarak yüklenecektir.)

(2) Astsubay Alımı Başka Bilgi/Belgelerim kısmından evraka dayalı olarak;

Ustalık/kalfalık/iş yeri açma evrakı,

Sürücü dokümanı,

Çalışma müddeti evrakı,

(ç) Sertifika evrakı (Yabancı lisan sertifikaları vb.),

Hizmet evrakı,

Gemi adamı evrakı,

Sporcu lisans evrakı,

Mesleki yeterlilik evrakı,

(ğ) Mahalli lisan dokümanı,

Şehit gazi yakınlık evrakı,

(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL yahut CPL sertifikası

Astsubay Alımı Diğer Belgeler

seçeneklerinden uygun olanı yahut olanları seçerek ilgili belgeyi (Taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

– Belirtilen bu dokümanların sisteme yüklenmesi ehemmiyet arz etmektedir.

Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve doküman girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini ’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra müracaat kuralları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm imtihan koşullarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır.

* ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI BULUNMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN JANDARMA BRANŞI OLMASI MECBURİDİR.

İKİ TERCİH YAPAN ADAYIN HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE KAİDELERİ TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, BİRİNCİ TERCİHİ İÇİN KAİDELERİ TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ DİKKATE

İKİ TERCİHİ İÇERİSİNDE DE JANDARMA BRANŞI OLMAYAN ADAYLARIN İKİNCİ TERCİHLERİ DİKKATE

* MÜRACAAT YAPAN VE KAİDELERİ TAŞIYANLAR ADAYLAR TEK BRANŞTAN SEÇME İMTİHANINA ÇAĞRILACAKTIR.

‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek PDF olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacak ve imtihanlara getirilecektir.

Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut müracaatın güncellenerek, müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse yahut güncellense dahi müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen biçimde yalnızca müracaat mühleti içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son müracaatındaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Müracaat müddeti dışında yapılan telefon ve adres değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat koşulları karşılaştırılmakta ve yalnızca kuralları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını yanlışsız ve problemsiz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen ihtar ve kusur iletilerini çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları ehemmiyet arz

Sisteme girilen tüm bilgi ve evrakların doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek türel sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan müracaat kurallarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi kademesinde olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (Astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın süreçleri iptal edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen dokümanların yanlışsız ve okunaklı olmasından aday

Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması yahut ek bilgilere muhtaçlık duyulması halinde müracaat sahibinden ayrıyeten doküman talep

l. Müracaat ile ilgili olarak istenen bilgi ve evraklarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvurusu uygun bedellendirilen erkek ve bayan adaylar başka ayrı olmak üzere branş ve alt branş bazında KPSS notuna nazaran en yüksekten en düşüğe gerçek sıralanacak ve kontenjan ölçüsünün 10 (on) katı aday imtihanlara çağrılacaktır.

Başvuru sonuçları, imtihan fiyatı yatırma duyurusu, imtihanlara girecek adayların listesi, imtihan merkezi ve imtihan tarihi PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan

5. ASTSUBAY ALIMI SINAV FİYATININ YATIRILMASI :

Başvurusu kabul edilerek imtihanlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

Sınav fiyatı yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 400 ₺ sınav fiyatı alınacak (Sınav fiyatının nereye ve ne halde yatırılacağı müracaat sonuçları ile birlikte adaylara ),

Sınav fiyatını yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, sayılan,

Sınav fiyatı ile ilgili;

Sınava girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz

Sınav etaplarının rastgele birinde başarısız olan,

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması etaplarının rastgele biri

olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların, sınav fiyatları iade

edilmeyecektir.

Sınav fiyatlarının yatırılması sonrasında imtihan takvimi ve öteki duyurular PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları imtihan fiyatı yatırmayacaktır.

6. ASTSUBAY ALIMI UYGULANACAK İMTİHAN EVRELERİ HAKKINDA BİLGİ :

Astsubay alımı seçme imtihanlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

Fiziki denetim,

Fiziki yeterlilik,

Mülâkat imtihanına,

tabi tutulacaktır.

Belirtilen imtihan kademelerinin rastgele birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki evreye devam

7. ASTSUBAY ALIMI SINAV EVRELERİ:

Sınav evrelerinden evvel belge incelemesi yapılacak olup, eksik yahut yanlışlı evrakı olan adaylar imtihanlara alınmayacaktır.

a. Astsubay Alımı Fiziki Denetim :

Adaylar fiziki yeterlilik imtihanına girmeden evvel Fiziki Denetim Komitesi tarafından denetimden geçirilir.

Fiziki denetim, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran yapılır. Her bir aday taban standartları sağlamak zorundadır. Ayrıyeten Tablo-3’te örneği bulunan beden kitle indeksi (VKİ) çizelgesi asıllarına nazaran her bir adaya not verilir.

Fiziki denetim kurulu minimum standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı (ASEM) öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe

Hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar itiraz hakkını kullanabilir, itiraz üzerine sonucun değişmemesi durumunda öteki imtihan evrelerine geçemezler.

b. Astsubay Alımı Fiziki Yeterlilik İmtihanı :

Fiziki denetim kurulları tarafından “ASEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik imtihanına alınırlar.

Fiziki yeterlilik imtihan kurulu aday kıymetlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu şahsen görerek

Fiziki yeterlilik imtihanı; adayın vücudu kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere Tablo-4’te örneği bulunan parkurda, parkur geçiş talimatına nazaran uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı Tablo-4’ün devamındadır.) Erkek ve bayan adayların imtihanları farklı kriterlere nazaran kıymetlendirilir.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak

c. Astsubay Alımı Mülâkat İmtihanı :

Fiziki yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar, mülâkat imtihan komitesi tarafından mülâkat imtihanına tabi tutulurlar.

Değerlendirmede adayın;

Konu hakkında bilgi seviyesi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

Beden lisanını kullanma marifeti,

beş başka kritere nazaran her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat imtihanından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

8. ASTSUBAY ALIMI SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

Adayların muvaffakiyet sıralamasına temel puanı; KPSS puanının %40’ı, fiziki yeterlilik imtihanı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat imtihanı puanının %30’unun toplamıdır. Muvaffakiyet sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; müracaat sıralamaya temel puanı (KPSS puanı), mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisans başka farklı olacak biçimde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere imtihan sonuç listesi düzenlenir. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, öbür adaylar için ise kontenjanın bir katı kadar yedek aday listesi en yüksek puandan başlanılarak belirlenir. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları statüsünde müracaat yapan adaylar olağan aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda, şehit yahut görev malulü eş ve çocukları kontenjanında kıymetlendirilir.

Adayların imtihan sonuçları, imtihan ile ilgili süreçler tamamlandıktan sonra PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

9. ASTSUBAY ALIMI SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN ALINMASI:

Yapılan imtihanlarda başarılı olan asıl ve yedek adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yönetmeliğindeki kararlara nazaran “Sağlık Raporu” almak üzere Sıhhat Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet/araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

Jandarma, istihkam ve muhabere branşları için TSK, Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği Ek-d İşçi Adaylarının Hastalıklara Nazaran Kıymetlendirme Çizelgesi (1) numaralı değerlendirme sütununa nazaran, ikmal, bakım, işçi, maliye ve sıhhat branşları için tıpkı Yönetmeliğin Ek-d İşçi Adaylarının Hastalıklara Nazaran Kıymetlendirme Çizelgesi (2) Numaralı değerlendirme sütununa nazaran “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sıhhat raporu aldırılacaktır.

TSK, Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki kurallara haiz olmayan, olumsuz rapor verilen ve b fıkrasında belirtilen kararlar dışında farklı rapor alan adayların süreksiz kayıtları yapılmaz.

10. ASTSUBAY ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI SÜREÇLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması süreçlerine başlanır.

11. ASTSUBAY ALIMI KAYIT KABUL:

Sınavlarda başarılı olan ve olumlu sıhhat raporu alan asıl adayların süreksiz kayıtları yapılır. Süreksiz kayıtları yapılan adayların sıhhat konseyi raporları “Kayıt Kabul Komisyonunca” Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse aday yine muayeneye gönderilebilir.

Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sıhhat Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan yahut tekrar muayene sonucunda TSK, Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki kurallara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

Astsubay alımı kayıt kabule müracaat, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

ç. İmtihanlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini yanlarında getirecektir. (Yüklenme senedi örneği https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden bulunabilecektir.)

12. ASTSUBAY ALIMI İNTİBAK EĞİTİMİ :

Kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi (İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

Geçici kayıt ve intibak eğitimi mühletince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sıhhat konseyi raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç öteki sıhhat sarfiyatları, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

İntibak eğitimi mühletince kabahat işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği kararlarına nazaran yapılır.

13. ASTSUBAY ALIMI YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

Geçici kayıt sırasında ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik evrak getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar müracaatta bulunmayan, ASEM’den ayrılan yahut vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

Çağrılan yedek aday, kendine bildirim edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu mühlet içinde müracaat etmeyen, olumsuz sıhhat raporu alan ya da eksik doküman ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların süreksiz kayıtları yapılmaz. Bu adayların belgeleri süreçten kaldırılır. Bunların yerine de yeniden birebir tarzla yedek aday çağırma süreci yapılır.

İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

ç. Adaylara yedek daveti PTS üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

14. ASTSUBAY ALIMI İNTİBAK EĞİTİMİ DEVRİNDE ÇIKMA YAHUT ÇIKARILMA :

Astsubay alımı adaylarının, intibak eğitiminin rastgele bir kademesinde ASEM Komutanlığına yazılı müracaatları ile ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul

Sağlık Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle ASEM’den ayrılan yahut çıkarılan adaylar bir daha ASEM giriş imtihanlarına müracaatta bulunamazlar. Bu durum, ayrılan yahut çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ

Astsubay alımı kılavuzunun 3’üncü unsurunda sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri

ç. ASEM’den intibak eğitimi devrinde çıkan yahut çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Astsubay alımı intibak eğitimi müddeti içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların süreçlerine eğitim-öğretim periyodunda devam

15. ASTSUBAY ALIMI HUKUKİ SORUMLULUK :

Bu kılavuzda yer alan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen konulara karşıt davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine

16. ASTSUBAY ALIMI SINAV TAKVİMİ :

Astsubay Alımı Başvuru Tarihleri ve Saati : 29 Aralık 2023 – 14 Ocak 2023 saat: 23:59

Astsubay Alımı Sınav Fiyatı Yatırma Tarihleri : Ayrıyeten bildirilecektir. İmtihan Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıyeten bildirilecektir.

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Onayı müteakip ilan edilecektir.

17. ASTSUBAY ALIMI İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

Astsubay Alımı İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

Faks: (0312) 464 4677

b. Astsubay Alımı Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: jandarma.gov.tr

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: jsga.edu.tr

Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya yolu, Or-An kavşağı, İncek bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya yolu üzerinden, Or-An kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden geçmektedir.

Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Taşpınar (191 numaralı), Tulumtaş (192 numaralı), İncek-TOKİ (193 numaralı) ve Fevziye (194 numaralı) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Astsubay alımı adaylarının Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi yerleşkesine, yalnızca İncek bulvarı üzerinde bulunan 1 numaralı nizamiyeden girebileceklerdir. Başka nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle yerleşkeye girmelerine müsaade edilmeyecektir.

İstanbul kamu iş ilanları tıklayınız.

Ankara kamu iş ilanları tıklayınız.

İzmir kamu iş ilanları tıklayınız.

 

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status