SAĞLIK PERSONELİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak – Sağlık Personel Alım İlanları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından 31 Ocak 2024 Tarihli ve 32446 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı Sıhhat İşçisi Alımı İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi;

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Üniversitemiz bünyesinde bulunan ünitelerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci hususun (b) fıkrasına nazaran KPSS (B) gurubu puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara toplam 32 (otuziki) adet kontratlı işçi alınacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

I- GENEL KAİDELER:
* Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen aşağıdaki genel koşullar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına mani hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II-ÖZEL KURALLAR:
1- Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil koşuluna uygun olması gerekmektedir
2- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Vardiyalı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
III- İSTENEN DOKÜMANLAR:
1- Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında müracaatınızı eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana otomatik olarak yüklenecektir).
2- Diploma yahut Mezuniyet Evrakı Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3- KPSS imtihan sonuç belgesi
4- Fotoğraf
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Askerlik durumunu bildirir belge
7- Dayanak Çalışanı (Temizlik) için Hijyen Sertifikası
NOT: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online müracaat sistemine ilişkin temastaki Müracaat Formu eksiksiz ve gerçek bir biçimde doldurularak, istenilen evrakların de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.
IV- MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online müracaat formunda yapılacaktır. Şahsen yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
* İstenilen dokümanlar (Diploma/Mezuniyet dokümanı, KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve öteki kısımlara yükleyecektir.
* İstenilen evraklar ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
* En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.
2- Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.
3- Müracaat formunu yanlışlı dolduran, eksik ya da kusurlu evrak ibraz edenlerin müracaatları katiyen kabul edilmeyecektir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların (Diploma/Mezuniyet evrakı, istenen unvanlar için tecrübe ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe alışılmamış evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.
V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylar tarafından online ortamda eklenen dokümanlar Kıymetlendirme Komitesi tarafınca incelenir.
2- Tüm müracaatlar ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın müracaat müddetinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
4- Adaylar müracaat sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her takımın 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu mühlet içerisinde istenilen dokümanları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7- Vazifeye başlayanlardan, aranan koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.
8-Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
İRTİBAT 0282 250 1413 – 0282 250 1410 – 0282 250 1409″

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status