MEMUR ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Nasıl başvuru yapılır? – Memur Alımı

Resmi Gazetede yayınlanan ilana nazaran; İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Kıyı Güvenlik Komutanlığına en az lise mezunu uzman erbaş alınacak. Müracaat yapacak en az lise mezunu adaylarda yaş kaidesi aranacak.

EN AZ LİSE MEZUNU UZMAN ERBAŞ ALIMI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK? 

Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? - Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? – Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? - Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? – Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? - Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? – Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? - Memur Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır? – Memur Alımı

EN AZ LİSE MEZUNU ADAY BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

c. 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), ç. Askerlik vazifesini yükümlü erbaş/er yahut kontratlı erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin birinci günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla mühlet geçmemiş olmak (22 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu evrakın “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Kontratlı erbaş ve erlerden; müracaat tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl misyon yapmış ve müteakip kontrat müddetleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Kontratlı erbaş ve erlerden, müracaat yaptığı tarihte kontrat mühletini doldurmuş ve kontratını yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c’deki yaş kuralı uygulanacaktır (2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından rastgele bir sebeple çıkmamış yahut çıkarılmamış olmak, öteki okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak yahut ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay yahut astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil), uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığında misyonlu iken buralardan ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak veya vazife yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları öbür Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına karşın müracaat yapan adayların süreçleri hangi kademede olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Devlet memurluğundan yahut kamu misyonundan rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ı. Kontratlı erbaş/er veyahut bunların adayı iken mukavelesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları başka Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, kontratları kendi kusurlarından ötürü feshedilmiş olan adayların süreçleri, hangi basamakta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

i. Yapılacak yazılı imtihan (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sıhhat muayenesi, fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri, uygulamalı mesleksel bilgi imtihanları ile mülâkat imtihanlarında başarılı olmak ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

j. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

k. Taksirli hatalar hariç olmak üzere öteki hatalardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla vadeli kamupersoneli bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli hatalar nedeniyle altı ay yahut daha fazla müddet ile kamupersoneli bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak,

fuhşiyata tahrik, gayri alışılmış mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hataları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan kabahatlerinden ötürü veya 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci unsurunda yazılı cürümlerden mahkum olmamak,

n. Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan kabahatlerinden, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148 inci hususunda belirtilen kabahatlerden hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin erdem ve haysiyeti ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmamış, tavır ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen çıkar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r. Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir mahzuru bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak,

ş. Sıhhat Bakanlığı tarafından sıhhat konseyi raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü hususu kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde Komando sıhhat yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR”,

Kurbağaadam branşı için ise “UZMAN ERBAŞ OLUR VE KURBAĞAADAM OLUR” kararlı sıhhat şurası raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıyeten branş özelliklerine nazaran gereken şartları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği hastanede sıhhat heyetlerince kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sıhhat heyeti raporlarını Kıyı Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar),

t. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci hususta yer alan tablodaki kuralları karşılamak),

u. En az 164 cm. uzunluğunda olmak şartıyla, sayfa-13’de yer alan uzunluk ve kilo oranları tablosunda belirtilen kıymetler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı beden tartısıdır. Uzunluk, çıplak ayakla ölçülür).

EN AZ LİSE MEZUNU ADAY BAŞVURULARI NE VAKİT YAPILACAK?

En az lise mezunu adayların başvuruları, 22 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri ortasında yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Müracaat sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

En az lise mezunu adayların başvuruları; 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00’te sona erecektir. Tüm branşların yahut kimi branşların müracaat sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise yönetim tarafından müracaat müddeti, tüm branşlar yahut birtakım branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir

EN AZ LİSE MEZUNU ADAY BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status