MEVZUAT HABERİ

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu – Mevzuat

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32428

Radyo ve Televizyon Üst Konseyinden:

MADDE 1- 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 7 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İnternet ortamından yayın lisansı almak üzere başvuran kuruluşların müracaatları esnasında internet ortamından yayın hizmeti sunmaya başladıklarını beyan etmeleri hâlinde, müracaat süreçlerini tamamlayacaklarına dair taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans fiyatını ödemeleri zaruridir. Kuruluşun;

a) Müracaat tarihinden itibaren yetmiş iki saat içerisinde kelam konusu taahhütnameyi sunmaması ve üç aya tekabül eden yayın lisans fiyatını peşin olarak ödememesi,

b) Belirtilen üç aylık müddet içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi süreçlerinin tamamlanamaması durumunda ek üç aya tekabül eden yayın lisans fiyatını ödememesi,

c) Üst Şura tarafından istenilen bilgi ve dokümanları müddeti içinde ibraz etmeyerek yayın lisans müracaat süreçlerini tamamlamaması ve yayınlarına devam etmesi,

hâlinde Üst Heyet tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A unsurunun ikinci fıkrası uyarınca, kelam konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir. 6112 sayılı Kanunun 33 üncü hususu uyarınca, yayın yapan gerçek bireyler ile hükmî bireylerin idare şurası üyeleri ve genel müdürü hakkında hata duyurusunda bulunulur. Bu fıkra uyarınca süreçleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşların yayın hizmeti sunmaya başladıklarını beyan ettikleri tarihten yayın lisansının verildiği tarihe kadar geçen mühlet internet ortamından yayın lisansı müddetlerinden mahsup edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi almak üzere başvuran kuruluşların müracaatları esnasında internet ortamından yayın hizmetlerinin iletimini gerçekleştirmeye başladıklarını beyan etmeleri hâlinde, müracaat süreçlerini tamamlayacaklarına dair taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme fiyatını ödemeleri zaruridir. Kuruluşun;

a) Müracaat tarihinden itibaren yetmiş iki saat içerisinde kelam konusu taahhütnameyi sunmaması ve üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme fiyatını peşin olarak ödememesi,

b) Belirtilen üç aylık müddet içerisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi verilmesi süreçlerinin tamamlanamaması durumunda ek üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme fiyatını ödememesi,

c) Üst Heyet tarafından istenilen bilgi ve evrakları mühleti içinde ibraz etmeyerek yayın iletim yetkisi müracaat süreçlerini tamamlamaması,

hâlinde Üst Konsey tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A hususunun ikinci fıkrası uyarınca, kelam konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir. Bu fıkra uyarınca süreçleri tamamlanarak internet ortamından yayın iletim yetkisi verilen kuruluşların yayın iletimi hizmetlerini gerçekleştirmeye başladıklarını beyan ettikleri tarihten yayın iletim yetkisinin verildiği tarihe kadar geçen mühlet internet ortamından yayın iletim yetkisi müddetlerinden mahsup edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun üçüncü fıkrasının (b) bendine “bulunulmaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yayın lisansının verilmesi için gerekli olan bilgi ve evrakların mühleti içinde ibraz edilmeyerek müracaat süreçlerinin tamamlanmaması ve müsaadesiz olarak yayınlara devam edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci unsurunun üçüncü fıkrasının (b) bendine “bulunulmaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yayın iletim yetkisinin verilmesi için gerekli olan bilgi ve dokümanların mühleti içinde ibraz edilmeyerek müracaat süreçlerinin tamamlanmaması ve müsaadesiz olarak yayınların iletimine devam edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” formunda değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “birinci taksitini” ibaresi “en az bir taksit fiyatında ücretin” halinde ve “dokuz taksit miktarı” ibaresi “kalan lisans ücreti” halinde değiştirilmiş, birebir hususa dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve öbür fıkra buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“İlgili yıla ilişkin olarak beyan edilen ticari bağlantı gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Şura tarafından net satış fiyatından mahsup edilir.”

“(5) Üst Şuraya sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, yayın lisansının verilmesinden itibaren üç yılın doldurulması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans fiyatı fiyatının tamamını karşılaması ve geçerlilik müddetinin lisans mühletinin bitim tarihine tekabül etmesi kuralıyla değiştirilebilir. Kuruluşlar, değişimler ortası en az üç yıl mühlet bulunması, lisans müddetinin bitim tarihine son iki yıl kala değişim yapılmaması ve Üst Heyete vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması kuralıyla en fazla iki defa değişiklik talebinde bulunabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun ikinci fıkrasına “üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Üst Konsey kararının bildiri tarihinden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” biçiminde değiştirilmiş ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) İnternet platform işletmecisi kuruluşlara, yayın iletim yetkilendirmeleri iptal edilinceye kadar yayın iletim yetkilendirme fiyatı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

(6) Üst Konseye yapılan müracaat sonucunda yayın iletim yetkisi iptal edilen internet yayın platform işletmecisi kuruluşlardan alınmış olan internet yayın iletim yetkilendirme fiyatları, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Şura kararının bildiri tarihinden itibaren kalan yayın iletim yetkilendirme müddeti hesaplanmak suretiyle kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı hususunun birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci hususunun birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik kararlarını Radyo ve Televizyon Üst Konseyi yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status