KAMU PERSONELİ ALIMI

KPSS 2024/4 Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans Kontenjanları – Kamu Personel

KPSS 2024 /4 Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans Kontenjanları.

KPSS 2024 /4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarından olmak üzere ÖSYM üzerinden KPSS 2024 /4 tercihleriyle işçi alımı yapılacak.

ÖSYM üzerinden yayımlanan KPSS 2024 /4 tercih kılavuza nazaran ortaöğretim mezunlarından muhafaza ve güvenlik vazifelisi, paklık vazifelisi, sürücü, ön lisans mezunlarından muhafaza ve güvenlik vazifelisi, orman koruma memuru, sürücü, aşçı, ofis işçisi, laborant, lisans mezunlarından mühendis (ziraat, bitki muhafaza, gıda, su eserleri, balıkçılık teknolojisi, mühendis(orman, harita, bilgisayar, inşaat, kimya), biolog, veteriner doktor, ofis işçisi unvanlarında işçi alınacak.

KPSS 2024 /4 Ortaöğretim Kontenjanları

Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024 Kpss 2024

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

KPSS 2024 /4 Ön Lisans Kontenjanları

Kpss 2024/4 Ön Lisans Kontenjan Dağılımı.
Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024/4 Ön Lisans Kontenjanlar

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

KPSS 2024 /4 Lisans Kontenjanları

Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024 Kpss 2024

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

9.1 KPSS 2024 KONTENJANLARI İÇİN BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve süreçler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ilgili unsurları uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Asıllarda belirtilen kuralların rastgele birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR’ın Ek 1. unsurunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kontratlı konumlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen birebir durumlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.2 Kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylar, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1 inci hususunun dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli işçinin, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında yine istihdam edilemez.” kararına tabidir. Bu karara ters durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 Bu kılavuzda bulunan kontratlı konumlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru yeterince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı asıllı adaylar tercih yapamayacaktır.

9.1.4 Yerleştirme süreçlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan çeşidinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9.1.5 Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.6 Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kamu misyonundan çıkarılanlar yerleştirme için müracaat yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.7 Ataması yapılacak çalışanın misyon yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra üniteleridir. Adaylar, taşra ünitelerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

9.1.8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

ÖZEL ŞARTLAR

9.2.1 MÜHENDİSMühendis (Bitki Koruma) 9001 kodundan tercih yapacak adayların dikkatine!5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Gıda ve Yem Kanunu’nda Bakanlık tarafından yürütülen resmi denetim süreçleri inspektör işçi tarafından gerçekleştirilmektedir.21 Nisan 2011 tarih ve 27912 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin “Adayların Nitelikleri” başlığı altındaki 5’inci hususu 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki müdafaa kısmından mezun olmak” kaidesi aranmaktadır.Yukarıda belirtilen yönetmeliğe nazaran “Tablo:3 657 Sayılı Kanununun 4/B Hususuna Nazaran Atama Yapılacak Kontratlı İşçi Durumları (Lisans Mezunları İçin)” nda yer alan ve Nitelik Kodu; 9001 olup Kurum Kodu; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 olan durumları tercih eden adayların İnspektör çalışanı olarak vazife yapabilmesi için Ziraat Fakültelerinin Bitki Müdafaa kısmı (Mezuniyet alan kodu 8158 olanlar) mezunu olması kuralı aranmaktadır. Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar tercih yapamayacaktır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki koşulları taşımadığından atamaları yapılmayacaktır.

9.2.2 ORMAN KORUMA MEMURU :(7252) Tam teşekküllü Sıhhat Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde vazife yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sıhhat şurası raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

9.2.3 MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ):(6551) Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih süreçlerinin son günü prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış) olmak.(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu unsuruna nazaran bu konumlarda çalıştırılacak işçide aşağıdaki kurallar da aranır:

a.18 yaşını doldurmuş olmak.(Silahsız Özel Güvenlik Vazifelisi için)

b.Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus kabahatlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

c. Vazifenin yapılmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç. 14’üncü unsurda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci hususuna nazaran; Özel güvenlik vazifelisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçegüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü unsurunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle bitirmiş olmak koşuluyla, valilikçe çalışma müsaadesi verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

d.Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik vazifelileri hakkında yalnızca arşiv araştırması yapılır.

e.Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci hususunun birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, güç kullanmanın son evresi olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak vazife yapacak özel güvenlik vazifelileri için Kanunda yaş hududu bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Ait 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrası kararı doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı misyon yapacak özel güvenlik vazifelilerinin 21 yaşın üzerinde olması kaidesi aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ilişkin sıhhat kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat heyeti raporuistenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Muhafaza veGüvenlik Vazifelisi konumuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.Bu şartlara nazaran Silahlı Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi için tercih yapacak adaylar; tercih süreçlerinin son günü olan 7 Şubat 2024 tarihine nazaran; 8 Şubat 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

9.2.4 TAKVİYE ÇALIŞANI (ŞOFÖR) 7302: (6514) D Sınıfı Şoför Dokümanı sahibi olmak.

Başvuru kurallarında yer verilen yeni şoför dokümanı sınıfları ile bu dokümanları karşılayan eski ve yeni şoför evrakı sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kpss 2024 Kpss 2024

Müracaat Tarihleri ve Yeri

KPSS 2024/4 ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu işçi alımı için tercihler 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri ortasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tüm ayrıntılar için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsin.

KPSS2024-4 TERCİH KILAVUZUİndir

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status