KAMU PERSONELİ ALIMI

KPSS 2024/4 ile Tarım Bakanlığı Personel Alımı Tercihleri Sona Eriyor – Kamu Personel

KPSS 2024/4 ile Tarım Bakanlığı İşçi Alımı Tercihleri Sona Eriyor.

KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarından olmak üzere 5 bin 500 işçi alımı yapılacak.

ÖSYM üzerinden yayımlanan KPSS 2024/4 tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunlarından muhafaza ve güvenlik vazifelisi, paklık vazifelisi, sürücü, ön lisans mezunlarından müdafaa ve güvenlik vazifelisi, orman koruma memuru, sürücü, aşçı, ofis çalışanı, laborant, lisans mezunlarından mühendis (ziraat, bitki müdafaa, gıda, su eserleri, balıkçılık teknolojisi, mühendis(orman, harita, bilgisayar, inşaat, kimya), biolog, veteriner doktor, ofis çalışanı unvanlarında işçi alınacağı aktarılırken, müracaatların yarın(7 Şubat) sona ereceği kaydedildi. İşte kurallar ve kontenjan dağılımı…

Sağlık Bakanlığına 35 bin işçi ve personel alımı yapılacak. Kılavuz yayımlandığında haberdar olmak için tıkla fiyatsız indir.

KPSS 2024/4 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve süreçler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ilgili hususları uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Asıllarda belirtilen kuralların rastgele birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR’ın Ek 1. unsurunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kontratlı konumlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen birebir konumlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.2 Kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylar, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 1 inci hususunun dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına tabidir. Bu karara ters durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 Bu kılavuzda bulunan kontratlı durumlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru mucibince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı asıllı adaylar tercih yapamayacaktır.

9.1.4 Yerleştirme süreçlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan çeşidinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9.1.5 Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.6 Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kamu vazifesinden çıkarılanlar yerleştirme için müracaat yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.7 Ataması yapılacak çalışanın misyon yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra üniteleridir. Adaylar, taşra ünitelerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

9.1.8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü unsuru uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

KPSS 2024/4 ÖZEL ŞARTLAR

9.2.1 MÜHENDİSMühendis (Bitki Koruma) 9001 kodundan tercih yapacak adayların dikkatine!5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Gıda ve Yem Kanunu’nda Bakanlık tarafından yürütülen resmi denetim süreçleri inspektör işçi tarafından gerçekleştirilmektedir.21 Nisan 2011 tarih ve 27912 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin “Adayların Nitelikleri” başlığı altındaki 5’inci unsuru 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki muhafaza kısmından mezun olmak” kaidesi aranmaktadır.Yukarıda belirtilen yönetmeliğe nazaran “Tablo:3 657 Sayılı Kanununun 4/B Unsuruna Nazaran Atama Yapılacak Kontratlı İşçi Konumları (Lisans Mezunları İçin)” nda yer alan ve Nitelik Kodu; 9001 olup Kurum Kodu; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 olan konumları tercih eden adayların İnspektör işçisi olarak misyon yapabilmesi için Ziraat Fakültelerinin Bitki Muhafaza kısmı (Mezuniyet alan kodu 8158 olanlar) mezunu olması kaidesi aranmaktadır. Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar tercih yapamayacaktır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki kaideleri taşımadığından atamaları yapılmayacaktır.

9.2.2 ORMAN KORUMA MEMURU :(7252) Tam teşekküllü Sıhhat Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde misyon yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sıhhat heyeti raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

9.2.3 MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ):(6551) Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih süreçlerinin son günü prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış) olmak.(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu unsuruna nazaran bu konumlarda çalıştırılacak işçide aşağıdaki koşullar da aranır:

a.18 yaşını doldurmuş olmak.(Silahsız Özel Güvenlik Vazifelisi için)

b.Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut fuhuş hatalarından mahkûm olmamak, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

c. Vazifenin yapılmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç. 14’üncü unsurda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci hususuna nazaran; Özel güvenlik vazifelisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçegüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü hususunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle bitirmiş olmak koşuluyla, valilikçe çalışma müsaadesi verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

d.Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik vazifelileri hakkında yalnızca arşiv araştırması yapılır.

e.Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci unsurunun birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, sıkıntı kullanmanın son basamağı olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak vazife yapacak özel güvenlik vazifelileri için Kanunda yaş hududu bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Ait 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrası kararı doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı misyon yapacak özel güvenlik vazifelilerinin 21 yaşın üzerinde olması koşulu aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ilişkin sıhhat kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat konseyi raporuistenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Muhafaza veGüvenlik Vazifelisi durumuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.Bu şartlara nazaran Silahlı Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için tercih yapacak adaylar; tercih süreçlerinin son günü olan 7 Şubat 2024 tarihine nazaran; 8 Şubat 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

9.2.4 TAKVİYE İŞÇİSİ (ŞOFÖR) 7302: (6514) D Sınıfı Şoför Evrakı sahibi olmak.

Başvuru koşullarında yer verilen yeni şoför evrakı sınıfları ile bu evrakları karşılayan eski ve yeni şoför evrakı sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kpss 2024/4 Kpss 2024/4

KPSS 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları

Kpss 2024/4 Kpss 2024/4
Kpss 2024/4 Kpss 2024/4
Kpss 2024/4 Kpss 2024/4

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

KPSS 2024/4 Ön Lisans Kontenjanları

Kpss 2024/4 Ön Lisans Kontenjan Dağılımı.
Kpss 2024/4 Kpss 2024/4
Kpss 2024/4 Ön Lisans Kontenjanlar

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

KPSS 2024/4 Lisans Kontenjanları

Kpss 2024/4 Kpss 2024/4
Kpss 2024/4 Kpss 2024/4
Kpss 2024/4 Kpss 2024/4

Kontenjan dağılımın devamı için TIKLA

Müracaat Tarihleri ve Yeri

KPSS 2024/4 ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu işçi alımı için tercihler 7 Şubat saat 23:59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tüm ayrıntılar için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsin.

KPSS2024-4 TERCİH KILAVUZUİndir

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status