KPSS’li, KPSS’siz Üniversite Personel Alım: 316 Sözleşmeli Personel Lise Lisans Ön Lisans

KPSS’li, KPSS’siz Üniversite Personel Alım: 316 Sözleşmeli Personel Lise Lisans Ön Lisans

KPSS’li, KPSS’siz üniversite personel alım ilanı ile devlet üniversitesi çeşitli pozisyonlarda lise, lisans, ön lisans mezunu 316 sözleşmeli personel alımı yapıyor. KPSS taban puan şartı da yok.

KPSS’li, KPSS’siz Üniversite personel alım ilanı ile 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kamu üniversitesi bünyesinde lise lisans ön lisans mezunu 316 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

kpssli-kpsssiz-universite-personel-alim-ilani-ile-2022-yili-kpss-b-grubu-puan-siralamasi-esas-alinarak-kamu-universitesi-bunyesinde-lise-lisans-on-lisans-mezunu316-sozlesmeli-personel-istihdam-edilecek.jpg

Büro personeli, teknisyen, laborant, güvenlik görevlisi, psikolog, hemşire, sağlık personeli temizlik görevlisi vb. pek çok pozisyonda personel alımı yapılacak.

KPSS puanı ile alınacak personelin başvurusunda taban puan şartı bulunmuyor.

KPSS’Lİ, KPSS’SİZ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması gerekiyor.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.
 • 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmaması.
 • Uzman Hekim ve Pratisyen Hekim Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda kıdem ve hizmet yılına göre sıralama yapılacak.
 • Eczacı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacak.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme yapacak aday ile iletişime geçilecek.
 • İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekiyor.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacak.

KPSS’Lİ, KPSS’SİZ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM KADROLAR VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

kpssli-kpsssiz-universite-personel-alim-kadrolar-ve-ozel-basvuru-sartlari.jpg

6 UZMAN TABİP

 • KPSS şartı aranmıyor.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Uzman Hekimin görevini ve nöbet tutmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Uzman Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.

2 UZMAN TABİP

 • KPSS şartı aranmıyor.
 • Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Uzman Hekimin görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Uzman Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.

6 TABİP

 • KPSS şartı aranmıyor.
 • Tıp Fakültesi Mezunu olmak.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mecburi hizmetini yapmış olmak.
 • Başvuru yapacak Pratisyen Hekimin görevini yapmasına ve nöbet tutmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 45 (Kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sözleşmeli olarak alınacak Pratisyen Hekimler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecektir.

80 HEMŞİRE

 • KPSS (P3) 80 puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • 21 Hemşire
 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının
 • Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

kpssli-kpsssiz-universite-personel-alim-ilani-ile-devlet-universitesi-cesitli-pozisyonlarda-lise-lisans-on-lisans-mezunu-316-sozlesmeli-personel-alimi-yapiyor.jpg

1 HEMŞİRE

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • Kamuda veya özel hastanelerde 5 yıl Ameliyathane hemşiresi olarak çalışmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 HEMŞİRE

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
 • Kamuda veya özel hastanelerde 10 yıl Ameliyathanede (Kalp ve Damar Cerrahi) hemşire olarak çalışmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (ANESTEZİ)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reaminasyon Bölümünden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (OPTİSYEN)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Optisyen bölümü ön lisans mezunu olmak
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

2 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PERFÜZYONİST)

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon Bölümü lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (ODYOLOG)

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, Vestibüler testleri konusunda Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel sektörde Çocuk Gelişimi alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4 DİYETİSYEN

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programı mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4 ECZACI

 • KPSS şartı aranmıyor.
 • Mülakat ile alım yapılacaktır.
 • Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

9 FİZYOTERAPİST

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak..
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 PSİKOLOG

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel sektörde çocuk psikolojisi alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak ve SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

8 RÖNTGEN TEKNİSYENİ

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği dalından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 LABORANT

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programı mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 LABORANT

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının patoloji laboratuvar teknikleri ön lisans programı mezunu olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 LABORANT

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık, Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Kamu veya Üniversite hastanelerinin Biyokimya ve Akım Sitometri Laboratuvarlarında en az 10 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge veya çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.

7 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

20 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

6 SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ TEKNİKERİ)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

8 SAĞLIK TEKNİKERİ(AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ )

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim kurumlarının elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
 • Kamu veya Özel sektörde EMG konusunda 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İstatistik bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

9 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P3) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans mezunu olmak.
 • En az C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

9 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

6 BÜRO PERSONELİ

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Havuz bakım, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı alt yapısı hakkında ve doğalgazlı Kalorifer kazanlarının devreye alınması, bakımı/onarımı ve otomasyonların zaman saatlerinin ayarlanması konusunda alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının makine programı ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.

3 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak. ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Sıva, boya, fayans ve inşaat işleri alanında en az 2 yıl tecrübesi olan ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • Kamu veya Özel hastanelerde en az 2 yıl tecrübesi olan ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek .

1 TEKNİKER

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı ön lisans mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek .

30 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
 • Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

10 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-BAYAN)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak.
 • Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

2 DESTEK PERSONELİ (BAHÇE BAKIM DÜZENLEME ERKEK)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Bahçe Tarımı, Tarla Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek sağlık durumu bulunmamak.
 • Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak.
 • Bahçe Bakımı alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

8 DESTEK PERSONELİ (BAHÇE BAKIM DÜZENLEME VE TEMİZLİK ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek sağlık durumu bulunmamak.
 • Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak.
 • Gerekli durumlarda alınacak olan personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan basit bakım-onarım, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Boya ve badana, alçı, alçıpan, fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Mobilya kaplama, döşeme, tamirat ve ahşap işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

2 DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • İklimlendirme veya Sıhhi Tesisat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
 • Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

7 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Erkek adaylarda en az 172 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.).

3 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (BAYAN)

 • KPSS (P93) puan şartı bulunuyor.
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Bayan adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir).

11 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

 • KPSS (P94) puan şartı bulunuyor.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Erkek adaylarda en az 172 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir).

KPSS’Lİ, KPSS’SİZ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

kpssli-kpsssiz-universite-personel-alim-icin-gerekli-basvuru-belgeleri.jpg

KPSS’Lİ, KPSS’SİZ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN YAPILMASI

Adaylar 30 Ocak 2023 Pazartesi günü başvuru yapmaya başlayabilir. Başvurular online https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden ilgili pozisyon için gerekli belgelerin sisteme yüklemesi şeklinde yapılacaktır. Son başvuru günü 13 Şubat 2023

Resmi İlan

Üniveriste personel alım ilanları için bizi takip ediniz.

Facebook Takip

Twitter Takip

Telegram Takip

Instagram Takip

kpssli-kpsssiz-universite-personel-alim-316-sozlesmeli-personel-lise-lisans-on-lisans.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.