MEMUR ALIMI

HMB 408 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı

HMB 408 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı Yapılacaktır.

Hmb 408 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

400 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

BAŞVURULAR ( 4 Mart – 15 Mart) 2023

HMB 408 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

I- İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Defterdarlık Uzman
Yardımcısı” takımı için Tablo 1’de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere defterdarlık uzman
yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademeli olup yazılı kısmı test yolunda tek
oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Adaylar tarafından giriş imtihanının tüm etaplarına ait bilgiler (giriş imtihanına müracaat,
başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı imtihan yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü
sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile en son sonuç vb. hususlar) Meslek Kapısı Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

III- İMTİHAN BAŞVURUSU:

a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri ortasında e-Devlet
sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı
Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yahut e-insan platformu üzerinden giriş
yapılmak suretiyle, imtihan müracaat ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların
dışında yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle
başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, lakin bir puan cinsini kullanmak suretiyle Tablo 1’de yer alan yalnızca bir il
için müracaatta bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden
fazla tercihte bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları,
Yükseköğretim Heyeti (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; isimli sicil, askerlik ve
kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden
adaylardan müracaat kademesinde bu dokümanlar istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde
hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya
mezuniyet evraklarını pdf yahut jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denklik evrakı olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine
denklik dokümanını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan “Adaya İlişkin Başka Bilgiler Formu”nu doldurarak pdf
ya da jpeg formatında “Ek Evrak Bölümü”ne yükleyecektir.

e) Müracaat sonucunda Meslek Kapısı Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle, adaylar tarafından müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının denetim edilmesi
gerekmektedir.

f) Müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak
yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Müracaat tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun katiyen değişiklik yapılmayacaktır.

ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen evrakların asıllarını, müracaat ve imtihanın her aşamasında
adaylardan isteyebilecektir.

IV- İMTİHANA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş imtihanına müracaat yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı
esas alınarak yapılacak sıralamaya nazaran Tablo 1’de her vilayet için belirlenen kontenjan sayısının 10
katı kadar aday, o vilayet için yapılacak giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanacaktır.
Yapılan sıralamada son sıradaki adayla tıpkı puanlı adaylar da yazılı imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş
yerleri, yazılı imtihan tarihinden en az 10 gün evvel (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde ilan
edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

V- İMTİHAN BİÇİMİ, HUSUSLARI VE İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olarak iki kademede yapılacaktır. Yazılı imtihanda başarılı
olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

1) Yazılı imtihanın formu, bahisleri ve kıymetlendirilmesi:
Giriş imtihanının yazılı kısmı, Tablo 3’te belirtilen husus kümelerinden test yordamında tek
oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıda yer alan mevzu kümeleri yazılı imtihanın genel çerçevesine ait olup her konu
grubunda yer alan bahislerin tamamından soru sorulacağı manasına gelmemektedir. Mevzu grupları
eşit tartıda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı imtihan, 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup yazılı imtihanı başarmış
sayılmak için her husus kümesinden en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70
(yetmiş) puan olması koşuldur.

2) Yazılı imtihan sonuçlarının duyurulması ve kelamlı imtihana çağırma:

Yazılı imtihan sonuçları, (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle
duyurulacaktır.
Yazılı imtihanda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak
sıralamaya nazaran Tablo 1’de her vilayet için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o vilayet için

yapılacak giriş imtihanının kelamlı kısmına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son
sıradaki adayla birebir puanlı adaylar da giriş imtihanının kelamlı kısmına çağrılacaktır.
Sözlü imtihanın yeri, tarihi ve saati, kelamlı imtihan tarihinden en az on gün önce
(www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

3) Kelamlı imtihanın bahisleri ve kıymetlendirilmesi:
Sözlü imtihanda adaylar kurul üyeleri tarafından;

a) Yazılı imtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle pahalandırılacak ve verilen puanlar bir
tutanağa başka ayrı geçirilecektir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi
kullanılmayacaktır.
Sözlü imtihanı başarmış sayılmak için komite lider ve üyelerinin yüz üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zaruridir.

4) En son kıymetlendirme:

Giriş imtihanını başarmış sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihanların her birinden en az 70
(yetmiş) puan alınması zaruridir. Giriş imtihanında başarılı olanların yazılı ve kelamlı sınav
puanlarının ortalaması muvaffakiyet sırasını oluşturacaktır.
Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanacaktır.
Başarı sıralamasına nazaran müracaat yapılan vilayet için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday
asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların tıpkı olması
halinde sırasıyla yazılı imtihan puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir imtihan yapılıncaya kadar en geç iki yıl
süreyle geçerli olup sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil
etmeyecektir. Ayrıyeten, bu müddet içerisinde açılan imtihanda başarılı olarak ataması yapılan yedek
adayların hakları sona erecektir.
Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VI- İMTİHAN SONUCUNA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta
olacak halde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu müddetin bitiminden itibaren itiraz, imtihan komisyonu
tarafından en geç on gün içinde kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

VII- ATAMA VE ÇALIŞMA KOŞULU:

a) Giriş imtihanını asıl olarak başarmış adayların vilayet içerisinde vazife yapacağı yer, giriş
sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle
belirlenecektir.

b) Giriş imtihanını kazananlardan gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama
şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama süreci yapılmadan evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal mühlet içerisinde misyona başlamayanların atamaları iptal
edilir.

d) Atamaya temel dokümanlarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde
sayılanlar ile ataması yapılıp misyona başladıktan sonra çeşitli nedenlerle vazifesinden ayrılanların
yerine, yeni bir imtihan yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o vilayet için belirlenen muvaffakiyet sırasına
göre yedek listede yer alan adaylar ortasından atama yapılabilir.

e) Bir vilayet için belirlenen kontenjanın rastgele bir nedenle boş kalması halinde, başka illerin
yedekleri ortasından giriş imtihanı puanı sıralamasına nazaran tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş
kalan kontenjanlara üstteki adap ve temellere nazaran atama yapılır. Bu halde tercih alınarak
ataması yapılan adaylar, imtihan sonuçlarına nazaran elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş
sayılır.

Ataması yapılarak misyona başlayan defterdarlık uzman yardımcılarının, giriş sınavından
sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları vilayette beş yıl çalışmaları mecburidir.
Mazeret halleriyle ilgili olarak Bakanlık çalışanının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin
yönetmelik kararları uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların vilayetler ortası naklen atamaları
kadro, gereksinim durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

VIII- MESLEĞE AİT GENEL BİLGİ:

Defterdarlık uzman yardımcıları, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” kapsamında
istihdam edilmekte olup, yetiştirilmeleri, vazife ve sorumlulukları ile öbür konular bakımından
“Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği” kararlarına alışılmıştır.
Defterdarlık uzman yardımcısı takımı, Bakanlık taşra teşkilatının meslek uzmanlık takımıdır.
Uzman yardımcılığı periyodu en az üç yıl olup yetiştirilme devrinde uzman
yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ait bilgi ve hünerleri edinmesi, analitik düşünme,
bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, grup çalışması, irtibat marifetleri ile yabancı
dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan
yararlandırılabilir.

Uzman yardımcıları, fiili hizmet müddetinin en az üç yıl olması kaidesiyle yeterlik sınavına
girmeye hak kazanır. Yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademeden oluşan yeterlik imtihanında başarılı
olanlar “Defterdarlık Uzmanı” takımına atanır.

Defterdarlık uzmanları, Bakanlık işçisinin misyonda yükselme ve unvan değişikliği
yönetmeliği kararları uyarınca genel ve özel koşulları taşımaları kaydıyla yapılacak görevde
yükselme imtihanlarına katılabilir. Defterdarlık uzmanlarının bu imtihanlar sonucunda başarılı
olmaları halinde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü, işçi müdürü, saymanlık
müdür yardımcısı yahut işçi müdür yardımcısı üzere birçok unvana atanabilme imkânı
bulunmaktadır.

IX- DİĞER KONULAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik evrakı, T.C. kimlik numarası olan şoför evrakı veya
pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

c) İmtihan süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü,
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
adresinden, 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55 nolu telefon ve 0 (312) 425 04 43 belgegeçer
numaralarından ve pergensinav2@hmb.gov.tr mail adresinden ulaşılabilir.
İlan olunur.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status